Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Uttalande om offentligt finansierad mat

Maten får inte den uppmärksamhet som den förtjänar i den allmänna debatten. Matens betydelse för en hållbar utveckling är central. Den ger oss också en förståelse för vårt rika kulturarv.  Maten är inte minst viktig för att vi ska känna kunna känna livsglädje. Mat ska innehålla både näring och njutning!

Matens kvalitet i förskolor, skolor, på äldreboenden och sjukhus är ett mått på vårt lands matambitioner för den offentliga måltiden.

Du som är beslutsfattare i kommun eller landsting har ett viktigt arbete och en stor möjlighet att påverka de miljontals måltider som varje år serveras i offentliga miljöer.  Ditt förhållningssätt till matens kvalitet är viktig, lika viktigt som när du som förälder beslutar vilken mat som ska ställas fram på middagsbordet.

Du som beslutsfattare kan styra över om maten ska vara god, rent och rättvist producerad. Du kan ställa krav och sätta de ekonomiska ramar som lägger grunden till den mat som ska tillagas och serveras i offentliga miljöer. På så vis bidrar dina beslut till att påverka hela Sveriges matkultur. Varje gång du beställer, upphandlar eller köper mat gör du ett aktivt val. Som beslutsfattare har du makten över vilken kvalitet maten ska hålla.

Idag saknas det tydliga riktlinjer som säger att den mat som serveras på förskolor, skolor, institutioner, sjukhus och äldreboenden ska vara god, rent och rättvist producerad.  Den mat som serveras offentligt kan vara dagens höjdpunkt och därför måste den ge både näring och njutning!   God mat lönar sig och ger mindre svinn än smaklös mat gjord på undermåliga råvaror.

Slow Food är en ideell rörelse med över 100 000 medlemmar över hela världen.  Vi arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och sätter maten och hur den produceras i centrum.  Vi kallar oss för medproducenter, ” co-producers”, eftersom vi ser till hela matkedjan. Vi som är aktiva inom organisationen kan vara alltifrån vanliga konsumenter till professionella matlagare och producenter. Vi anser att alla har rätt att få veta varifrån maten kommer, vad den innehåller och hur den har producerats.  Vi vill verka för en hållbar matproduktion som inte blir en belastning för vår planet!

Vi söker dig som är beslutsfattare och som i samarbete med Slow Food vill driva matfrågan framåt i Sverige. Vi är en gräsrotsrörelse som finns från söder till norr och vill inspirera till att höja kvaliteten på den offentliga måltiden.

/Uttalande antaget på möte med Slow Foods svenska Terra Madre-nätverk i Turin den 23 oktober 2010 - för mera information vg kontakta Hans Johnson, Slow Food Västerås, hans.johnson@telia.com, tel. 021-52275